Treballs premiats

L’evolució de la ciència en els llibres de text

L’evolució de la ciència en els llibres de text

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Història de la ciència

Centre: Institut de l’Arboç, Arboç

Autors: Lídia Sans de San Nicolàs

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Xavier Parra Cuenca

 

– Quantificar a través de diferents exemples el temps que triga una teoria científica nova a aparèixer en els llibres de text d’ensenyaments no universitaris.

– Estudiar si en el període de consolidació de la teoria en els llibres de text, la difusió de les noves idees apareix de manera generalitzada o si s’introdueix de manera esglaonada.

– Comprovar si els diferents camps de coneixement científic, astronomia, geologia, biologia, química, etc., presenten ritmes diferents de difusió de les noves teories.

– Obtenir una idea general del ritme de percolació dels nous coneixements científics en l’ensenyament secundari.

Vaig recopilar prop d’un centenar de llibres de text de ciències de nivells educatius corresponents a l’educació secundària actual, de les diferents disciplines científiques, en general corresponents als darrers 40 anys. També vaig tenir accés a un nombre important de llibres més antics gràcies a la col·lecció de la biblioteca Curtó de la Fundació Àngels Garriga situada a Saifores. Amb tot aquest material vaig començar a classificar per dècades i matèries alhora que comprovava quan començaven a aparèixer cadascun dels temes concrets investigats en el treball. A part d’això, vaig estudiar l’aparició històrica de les teories o novetats científiques tractades. Vaig fer gràfics que mostraven el ritme d’aparició dels nous coneixements, comparant les dates d’aparició estimada de les noves teories, amb la seva aparició en un o més llibres de text.

– L’arribada dels nous coneixements o teories científiques que s’imposen en els cercles d’investigadors als llibres de text de nivell no universitari no és immediata, com era previsible.

– Sorprèn, però, que el temps d’aparició és una mica llarg, uns 15 anys com a mínim de mitjana en els diferents exemples estudiats.

– L’aparició no és tampoc simultània en diferents editorials, però tot i això, un cop comença a aparèixer en un llibre la nova teoria, no triga gaire a aparèixer en la resta.

– No hem pogut establir clarament si en diferents disciplines científiques el ritme de difusió dels nous

coneixements és més ràpid que en d’altres.


Compartiu aquest projecte