Treballs premiats

L’última herència. Anàlisi etimològic, genealògic i contextual del cognom Wangüemert des del s. XII fins a l’actualitat

L’última herència. Anàlisi etimològic, genealògic i contextual del cognom Wangüemert des del s. XII fins a l’actualitat

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Montsoriu, Arbúcies
Autor: Carlo Infurna Wangüemert
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Anna Torrent Verdolet

 

Objectius:

L’objectiu d’aquest treball és el d’establir una branca genealògica familiar iniciada tan enrere en el temps com sigui possible, tot aplicant un mètode d’investigació clar i variat. Essent el punt d’inici el propi autor, el treball també pretén exposar una metodologia que a termes generals pugui ser aplicada a qualsevol treball que pretengui els mateixos resultats (tot i que amb cognoms diferents, òbviament).
Finalment, també destaca com a objectiu l’intent d’establir patrons comuns entre el context històric i l’evolució familiar i narrar així la història d’una manera diferent i més pròxima.

 

Metodologia:

La metodologia d’aquest treball ha estat extremadament complexa, ja que les diverses dades recercades han provingut de canals d’informació molt diferents. Així doncs, cal destacar l’ús de les TIC a l’hora de contactar amb professionals i institucions relacionades amb la matèria estudiada, i, a l’altre extrem, l’ús de la xarxa de biblioteques i de registres civils o eclesiàstics per a determinar dades personals dels avantpassats. Un cop obtingudes i detectades, procés que fou el més llarg degut a la dificultat per trobar dades d’avantpassats cada cop més antics, varen ser posades en taules si arbres i, un cop establert un punt de vista de l’evolució familiar se’n va fer una comparació amb els fets històrics més destacats per tal de trobar-hi una relació i afectació directa.
A banda però de la investigació genealògica, també s’ha recercat a nivell etimològic (estudiant les derivacions de cognoms i intentant aplicar els estàndards al cognom estudiat) i heràldic (fent un estudi dels diferents elements de l’escut d’armes per tal d’extreure’n més informació sobre el cognom.

 

Conclusions: 

Amb l’anàlisi realitzat sobre l’evolució del cognom en els tres àmbits estudiats (etimològic, genealògic i contextual) es pot observar que gran part d’allò que succeeix a qualsevol cognom i a la respectiva família es deu a fets contemporanis i decisions vinculades a aquests. D’aquesta manera es pot afirmar que tots els cognoms estan subjectes a una certa quantitat de variacions durant la seva existència que en determinen la seva història i la dels seus portadors.
Queda també demostrada la hipòtesi que el cognom Wangüemert no és d’origen espanyol i que ni tan sols és una forma etimològica original, sinó que es deriva de l’holandès ‘Van Ghemert’. Per altra banda, tot i que a mig treball es va plantejar la idea que es pogués tractar d’un cognom d’origen jueu a causa de que adquirissin la referència d’un poble per formar-lo, aquesta ha estat descartada ja que tal apropiació es va deure al fet que els primers portadors fossin amos de nombrosos béns, privilegis i possessions i, per tant, el cognom fos tan sols una altra manera d’acreditar-los com a personatges principals de la població.


Compartiu aquest projecte