Treballs premiats

L’uroanàlisi. El marcador de la nostra salut

L’uroanàlisi. El marcador de la nostra salut

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Frederic Mompou, Sant Vicenç dels Horts
Autores: Ana Garcia Villar, Paula Garcia Fernandez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Laura Mangas Lorente


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius generals del nostre treball han estat:

– Cercar fonts bibliogràfiques fiables per l’elaboració teòrica del treball de recerca.

– Realitzar l’anàlisi física, química i microscòpica de les mostres d’orina.

– Analitzar la informació obtinguda en els diferents tipus d’anàlisi.

– Relacionar els resultats obtinguts amb la presència d’alteracions i possibles causes.

– Realitzar un estudi estadístic a partir de les dades obtingudes.

Els objectius específics del nostre treball han estat:

– Utilitzar de forma adequada el material específic en la pràctica de l’anàlisi.

– Complir amb les normes bàsiques establertes en l’uroanàlisi.

– Interpretar els resultats d’una tira reactiva.

– Realitzar una preparació microscòpica del sediment urinari.

– Identificar els elements observats a l’anàlisi microscòpica.

– Analitzar la base de dades en funció dels paràmetres utilitzats.

Metodologia

Per poder comprovar les hipòtesis que vàrem plantejar, era necessari dissenyar un projecte que ens permetés contestar les preguntes formulades.

Comptaven amb la possibilitat de recollir mostres d’orina d’ambdós sexes i de diferents franges d’edat que feia possible realitzar un estudi adient a les hipòtesis exposades a l’apartat anterior.

Vàrem recollir i analitzar un total de setanta mostres. Es va intentar que hi hagués una proporcionalitat, tant en relació amb el sexe com a l’edat.

En primer lloc, vam analitzar les nostres pròpies mostres per adquirir l’habilitat necessària i comprovar que les normes i processos que havíem dissenyat eren adequats i donaven fiabilitat a l’anàlisi.

Vam elaborar un sistema que ens permetés tenir identificades les mostres durant tot l’estudi. Cada mostra d’orina tenia assignat un número que corresponia amb un participant. Es va crear una carpeta que contenia totes les fitxes classificades amb aquesta numeració on es detallava el resultat de la tira reactiva i del sediment de cada persona.

Es va lliurar a tots els participants un full amb les normes de la recollida i un permís signat.

També es va entregar un test on constaven algunes dades personals i preguntes que ens aportaven una informació addicional a l’hora d’analitzar els resultats obtinguts

Conclusions

Fer aquest treball de recerca ens ha aportat ampliar els nostres coneixements en les tècniques de laboratori, conseqüència del gran volum de mostres que vàrem analitzar.

Ens ha permès aprendre a observar i ha estat molt gratificant identificar els elements trobats en la nostra recerca.

Ens ha donat l’oportunitat de conèixer professionals qualificats i gaudir de l’experiència de veure l’interior d’un laboratori i observar el mètode de treball emprat i les eines que disposen per fer-ho.

A través de l’estudi estadístic hem après la utilització de funcions estadístiques i a analitzar i comparar dades.

Com a dificultats, ha estat complicat la recollida d’orina en algunes franges d’edat. El material del qual disposaven no ens permetia fer certes anàlisis, sobretot pel que fa al recompte. També hem tingut limitacions a l’hora de relacionar les diferents troballes amb les malalties perquè no disposem dels coneixements necessaris. Possiblement, hauríem descobert molts més elements en els sediments si haguéssim diluït mostres que estaven massa concentrades, ja que els elements se superposaven i no es podien diferenciar.