Treballs premiats

Micorrisses. una opció per augmentar la producció de conreus?

Micorrisses. una opció per augmentar la producció de conreus?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2013

Centre: Institut Sòl de Riu, Alcanar
Autora: Esther Sancho González
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Fernando Francisco Juan Boix

L’objectiu inicial d’aquest treball de recerca era, en primer lloc, divulgar la importància i la inoculació de les micorrisses. En un principi doncs, l’estudi de la seva viabilitat econòmica era només una eina per aconseguir-ho.

En canvi, poc després d’haver començat el treball vaig veure que potser estava investigant alguna cosa més gran del que em pensava, pot ser aconseguir demostrar la rendibilitat d’aquest recurs no em seria útil només com a eina per col•laborar a la conservació del planeta sinó que podia aconseguir dues coses més: una ajuda econòmica per als petits agricultors, com els de la meva terra, Alcanar, i demostrar que la preservació del medi ambient no té per què suposar sempre un sacrifici econòmic sinó que és possible que aquest cop, signifiqui el contrari.

Aquests doncs, es van convertir en els objectius principals que em van permetre portar la investigació endavant.

Per aconseguir els meus objectius, havia de dissenyar un treball de recerca que em permetés respondre a les tres preguntes més importants: La inoculació de micorrisses provoca l’augment de producció? Permet l’estalvi d’aigua i adobs? És, per tant, rentable?

La metodologia doncs, va constar de diferents parts:

– Documentació sobre les micorrisses i redacció de la part teòrica.
– Disseny de l’experiment: on vaig decidir les variables dependents i independents, vaig fixar totes les altres, vaig establir grups per a les dues espècies de ràpid creixement(pebrots i albergínies), vaig associar-los amb el tractament que els corresponia, i vaig establir grups control. A més cada grup disposava de tres individus o còpies, els quals disposaven de les mateixes condicions, per tal d’oferir una major validesa estadística.
– Vaig establir diferents hipòtesis per a cada grup en funció del tractament que rebien.
– Realització de l’experiment durant els dos mesos d’estiu del 2012 i recollida de dades.
– Organització de les dades amb taules i gràfics, establiment de comparacions amb els grups control i redacció d’unes primeres conclusions referents a: augment/disminució de producció, ritme de creixement, nombre de flors i conservació de les fulles.
– Estudi sobre la rendibilitat de les micorrisses, on vaig realitzar dos pressupostos: a petita escala (amb els kg i despeses del meu treball de camp) i a proporció (amb els kg i despeses extrapolats proporcionalment). Amb els resultats d’aquestes anàlisis vaig poder observar les diferències en el benefici econòmic i establir per tant, unes conclusions finals.

Tal com esperava, els grups amb micorrisses van augmentar quasi tots la seva producció:

– El cultiu micorrissat de la primera espècie (G.B), on la producció augmenta un 68%
– El cultiu micorrissat de la segona espècie (G.G), on la producció augmenta un 51%
– El cultiu micorrissat d’albergínia amb dèficit d’aigua (G.I), on la producció augmenta un 5%

En canvi el cultiu micorrissat de pebrot amb dèficit d’aigua (G.G) va assolir només el 93% de la producció comparat amb el 100% del grup control (G.A).

Però evidentment, les micorrisses tenen un cost el que significa que no sempre l’augment de producció que provoquen repercuteix en un augment de benefici. Després dels estudis econòmics, vaig observar que on més augmentava el benefici, respecte als grups control, era aquells grups que disposaven d’un reg normal, adobs i micorrisses:

– El cultiu micorrissat de pebrot (G.B), la producció augmenta un 68% i els beneficis augmenten un 70% (passem de guanyar 5.814,6€ a 9.942,5€)
– En el cultiu micorrissat d’albergínia(G.G), els beneficis augmenten un 47,5% (passem de guanyar 4.144,95€ a guanyar 6.115,95€

La inoculació d’aquests microorganismes són beneficiosos per al medi ambient i incrementen els beneficis econòmics, almenys en el cultiu d’aquestes dues espècies, el que podria suposar una ajuda per als agricultors que es veurien directament recompensats per col•laborar a la preservació de l’edadosfera i, al cap i a la fi, del planeta on vivim.


Compartiu aquest projecte