Treballs premiats

Onyar Editors S.L.

Onyar Editors S.L.

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA, SOCIOLOGIA I POLÍTICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Escola Joan Pelegrí, Barcelona
Autor/s autora/es: Jofre Mont Geli, Pol Martín Chulio
Nivell educatiu: Quart d’ESO
Tutors/es: Daniel Borrull Dalit


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest projecte vol respondre les següents preguntes:
– Quins tràmits s’han de fer quan es vol obrir una empresa?
– Quines són les possibles fonts de finançament?
– Quins elements entren en joc en la gestió empresarial?
– Com es gestiona una empresa?
– Quin funcionament segueix el mercat editorial?
– Quins són els mètodes de promoció?

Metodologia

Inicialment, decidírem que el nostre projecte es trobaria dins l’àmbit empresarial i, tot seguit, vam escollir el tipus d’empresa, que vàrem convenir que fos una editorial. A continuació, vam elegir la nostra especialització i localització, analitzant la possible competència a cada demarcació de Catalunya. L’elecció final va ser Girona. D’altra banda, dissenyàrem un organigrama de la societat i en fabricàrem la documentació mercantil (factures, nòmines… ). En paral·lel, vam calcular els costos de producció d’un llibre qualsevol per tal d’establir-ne el Preu de Venta al Públic.
Seguidament, vam preparar el nostre catàleg de serveis i un pla de màrqueting per promocionar-nos. Finalment, passàrem a la part econòmica fent un pressupost de tota la despesa necessària i una previsió dels ingressos del primer any. A part, vam buscar la font de finançament.
Per acabar, recollírem un seguit de contes de dos familiars i amb el programa Blurb vàrem editar un petit llibre titulat Naufraig.

Conclusions

Després de completar aquest treball hem conegut alguns dels requisits necessaris a l’obrir une empresa; com ara la liquidació de l’IAE, l’Impost d’Actes Jurídics i el de Transmissions Patrimonials, la tinença del Certificat de Denominació Social, la inscripció al Registre Mercantil i la firma notarial en les escriptures de constitució.
Hem après també com fer una previsió de costos i ingressos i alhora hem vist l’elevada quantitat d’impostos que s’ha de pagar cada mes. D’altra banda, hem descobert noves formes de finançament.
En l’àmbit editorial, hem conegut les fases d’edició d’un llibre (maquetació, disseny de portada, correcció, confecció de les galerades, impressió, enquadernació, ISBN, dipòsit legal) i la part proporcional que cada agent d’aquest procés s’acostuma a emportar.
Finalment, hem après que per promocionar-se cal fer ús de les xarxes i dels mitjans, i que perfer-ho amb un llibre són necessàries l’organització de presentacions, xerrades i tertúlies i també la difusió a través de les plataformes socials.