Treballs premiats

Personalitats de risc. Estudi comparatiu entre la personalitat dels esportistes de risc i els bombers

Personalitats de risc. Estudi comparatiu entre la personalitat dels esportistes de risc i els bombers

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Centre:    Col•legi Sant Antoni de Pàdua, Mataró
Autor/s autora/es:    Clara Garcia Grané
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Carlos Sicilia Espín

L’objectiu principal d’aquest treball és posar de relleu les diferències entre les personalitats de les persones que assumeixen alts nivells de risc com la seva professió i aquelles que utilitzen el risc com a element d’oci.
Al llarg del treball han sorgit noves qüestions relatives a les diferencies de personalitat entre els dos grups anteriors i un grup de control. S’ha decidit explorar aquestes qüestions complementàries com la relació entre personalitat i gènere o bé entre personalitat i edat.

Les eines de mesura de la personalitat que s’han fet servir són els qüestionaris EPQ-R d’Eynseck i l’escala de recerca de sensacions de Zuckerman. Ha estat necessari traduir de l’anglès aquest darrer. S’ha treballat sobre una mostra total de 78 persones repartides en els tres grups.
Per comparar els resultats s’han fet servir tècniques estadístiques noves per l’autora com l’anàlisi de variança (ANOVA) i la correlació de Pearson. En tots els casos s’ha controlat la sigificativitat dels resultats mitjançant el contrast d’hipòtesi adequat.
L’estudi de cas ha consistit en una entrevista amb un bomber. Les preguntes s’han confeccionat arran dels resultats obtinguts de l’anàlisi estadística amb la finalitat de comprendre’ls millor..

Amb els resultats obtinguts no podem afirmar que la personalitat dels professionals del risc e’s diferent que la dels esportistes de risc excepte pel que fa al tret psicoticisme. La resta no són significativament diferents. Una situació semblant es dona en la comparació entre els treballadors de risc i el grup control, on el tret neuroticisme ha resultat significativament diferent. Entre el grup d’esportistes i el grup control l’u’nic tret significativament diferent e’s el de recerca d’experiències.
S’observa, doncs, com no hi ha grans diferències de personalitat entre els grups però alguns trets sí que són clarament diferents.
També s’ha observat que els trets neuroticisme i recerca d’experiències varien amb el gènere i que en funció de l’edat, els trets de personalitat que més evolucionen són el d’extraversió i el de desinhibició.


Compartiu aquest projecte