Treballs premiats

Psiquiatria i literatura. Des de la malaltia fins als pensaments més personals; una visió interdisciplinada

Psiquiatria i literatura. Des de la malaltia fins als pensaments més personals; una visió interdisciplinada

Detall

Àmbit temàtic: PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Carles Vallbona, Granollers
Autor: Genís Jordi Garcia
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutor: Ivan Nadal Latorre


Compartiu aquest projecte

Objectius

1. Estudiar els trastorns mentals, centrant-se en una tria personalitzada i subjectiva, en els àmbits mèdic i social.

2. Estudiar una possible relació entre literatura i psiquiatria.

3. Crear una obra original de relats amb una finalitat divulgativa, basats en els coneixements del treball extrets de la investigació realitzada.

Metodologia

En primer lloc, en la part teòrica, s’estudia la salut mental i altres termes generals necessaris contextualitzar els trastorns mentals. S’estudien alguns trastorns mentals en concret a partir d’una pauta molt senzilla.

Breument es dicuteixen tractaments alteranatius dels trastorns mentals i el problemes socials que pateixen les persones que en pateixen.

A continuació, s’introdueix el concepte de literatura i de la relació que té amb la ciència. A grans trets, s’identifiquen autors coneguts del món literari que han patit trastorns mentals per evidenciar-los en les seves obres. També s’estudia el gènere literari de la novel·la psicològica com a mitjà divulgatiu dels trastorns mentals.

En segon lloc, en la part pràctica, s’elaboren tres estudis, un de caràcter analític, un altre de caràcter sociològic i el darrer de caràcter divulgatiu -divulgació científica-.

En el primer, s’analitzen contes per estudiar personatges amb trastorns mentals.

En el segon, es fan dues entrevistes per establir connexions amb la informació trobada i dues entrevistes -una a una psiquiatra i l’altra a un escriptor- per obtenir una opinió professional sobre el tema.

En el tercer, s’elabora un escrit per cada trastorn mental estudiat atentament en la part teòrica. Tenen la forma de conte i s’usen elements de la novel·la psicològica per divulgar els trastorns de manera literària. Seguidament es pengen en un blog per deixar-los a la disposició de tothom.

Conclusions

Molts contes contenen un missatge ocult dins la pròpia història, un sentit doble i més pertorbat que el significat inicialment atorgat i visible a simple lectura.

S’han trobat referències de l’esquizofrènia en el conte d’Alicia en el país de les meravelles, com la del gat i la constat similitud de somni i realitat. La conclusió que se’n podria extreure seria que no hi ha contes dedicats a trastorns mentals, però si es fa una recerca més detallada es podrien trobar personatges de contes que en patissin.

Les novel·les psicològiques, han demostrat que serveixen per englobar conceptes científics en un context literari. Per tant, es pot concloure que la hipòtesi que afirma que la relació entre literatura i psiquiatria no és directa, es compleix.

Sociològicament es destaca el fet que es valora positivament l’escriptura com a mitjà d’expressió dels sentiments. Però es confirma la hipòtesis que no hi ha prou divulgació dels trastorns mentals. Amb les entrevistes a una psiquiatra i a un escriptor es pot afirmar que la ciència i la literatura no són dues disciplines totalment allunyades l’una de l’altra.

En definitiva, en el treball no només es tenen en compte aquelles persones que pateixen trastorns mentals, també es consideren aquelles que, per motius diversos, no van tenir les eines necessàries, però que mereixen la mateixa atenció i consideració. S’espera que els relats divulgatius aconsegueixin conscienciar a la població que els llegeixi, que no es pot psiquiatritzar qualsevol malestar i cal donar la corresponentimportància als trastorns mentals.