Treballs premiats

re-Inventing Thermomix

re-Inventing Thermomix

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Enginyeria dels Processos de Fabricació
Centre:    Escola Pia, Mataró
Autor/s autora/es:    Pol Castellà Clavaguera, Salvador Rodríguez Martín
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Carles Cordón Muñoz, Robert Safont Sisa

El nostre treball de recerca consta dels següents objectius:
1.    Crear un prototip de màquina capaç de cuinar de forma totalment automàtica.
2.    Corroborar que el funcionament que plantegem, totalment automàtic, mitjançant un botó “continuar” encarregat d’iniciar l’execució del procés,  sense preocupar-nos de la temperatura, el temps, o la velocitat com ara, és viable i es pot incorporar en un possible disseny comercial.
3.    Posar ulls a la proposta amb un disseny industrial que s’adapti al nou funcionament de la màquina i millori diversos aspectes analitzats en el disseny actual..

Vam estructurar el treball en dues parts ben diferenciades: la part electrònica i la part de disseny industrial. Tot i que podem parlar també d’una fase inicial d’analisi i reflexió per a posar solució al repte que ens haviem plantejat de simplificar l’operatibilitat de la màquina.
En la part Electrònica, hem procedit de la següent manera:
–    Definició de variables: Hem estudiat el funcionament de la màquina actual per a tal de detectar i classificar les variables que ens permetran controlar el procés.
–    Disseny del circuit de simulació: Mitjançant un PLC dissenyarem un circuit que ens permeti controlar les variables anteriorment detectades.
–    Disseny del software de simulació: Crearem un software per a el PLC (Grafcet + Ladder) que li permeti controlar les variables prèviament detectades.
En la part del Disseny Industrial, hem procedit de la següent manera:
–    Detecció i proposta de solucions dels errors actuals del disseny. Hem analitzat la màquina profundament per tal de millorar-la.
–    Esbós del que serà la interface home-màquina (panel de control): Hem estudiat com podríem controlar el nou funcionament de la màquina en un producte comercial.
–    Confecció dels plànols en dues i tres dimensions així com simulació del prototip en un entorn físic.

Resultats:
Quant a disseny industrial, el resultat de la nostra feina és un prototip comercial dissenyat en dues i tres dimensions que posa ulls a la nostra idea i s’adequa al nou funcionament de la màquina.
Quant a l’electrònica, el resultat de la nostra feina és un circuit de simulació amb el seu software de control.

Conclusions:
Hem corroborat que el funcionament que plantegem és viable i és pot implementar en un aparell comercial. Per altre banda també hem proposat un disseny industrial adaptat al nou funcionament de la màquina i amb certes millores de menor importància.
Per tant hem assolit els objectius en la seva globalitat.


Compartiu aquest projecte