Treballs premiats

Rendiment escolar

Rendiment escolar

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Sociologia

Centre: Institut Frederic Martí i Carreras, Palafrugell

Autors: Adrian Pérez Agustín

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Xavier Vilaseca Bañeras

Per planejar adequadament el meu estudi em vaig proposar com a objectiu previ entendre de la manera més rigorosa possible la metodologia de disseny d’estudi amb enquestes. La primera part del treball és un resum d’aquesta metodologia. Això era imprescindible per desenvolupar la part pràctica. És a dir, és un objectiu esbrinar quins són els mètodes més correctes per a totes les tasques i de quina manera es porten a terme.

Durant la investigació utilitzo moltes variables per estudiar-les i relacionar-les amb el rendiment acadèmic. És un objectiu primordial saber si tots aquests factors (o variables) són representatius en el rendiment dels estudiants, és a dir, veure quins hi influeixen i quins no. A més a més, això serveix per adonar-nos dels aspectes que caldria reforçar per millorar els resultats. Per tant, un objectiu que es deriva de l’últim és veure globalment quins són els punts forts i els punts febles de la mostra estudiada.

La metodologia és un aspecte essencial i bàsic en una investigació d’aquesta mena. Hi ha d’haver un rigor i un ordre establerts molt clars. El primer que he hagut de fer ha estat investigar la metodologia d’enquestes, és a dir, la manera d’elaborar-les per reduir els marges d’error al mínim. Abans de passar l’enquesta definitiva als estudiants vaig fer un pretest per trobar-hi possibles falles. Per fer el buidatge vaig utilitzar el programa informàtic Excel seguint un sistema numèric que posteriorment em va permetre analitzar fàcilment les dades. Per exemple, a una pregunta sobre activitats extraescolars, si un alumne vol contestar que no en fa, ha de posar un 0 a la base de dades, mentre que una resposta afirmativa s’indica amb un 1. Finalment, l’anàlisi numèrica es transforma en l’explicació dels resultats amb l’ajuda de taules i gràfics.

La gran majoria de les variables utilitzades evidenciaven que influïen en el rendiment escolar.

Mentre duia a terme l’anàlisi de les dades, de vegades, abans de treure conclusions ja pressuposava quin seria el resultat lògic. Per exemple: els alumnes que miren més hores la televisió acrediten un rendiment pitjor. No obstant això, de vegades els resultats són inesperats i poden trencar alguns tòpics. Per exemple: els quinze millors alumnes dediquen el mateix temps a feina diària que els quinze pitjors. És clar que els resultats obtinguts al llarg del treball poden servir per veure on fallen els pitjors estudiants, però hi ha un factor molt important i alhora impossible de mesurar en una investigació d’aquestes dimensions. Parlem de la capacitat que té cada alumne en concret per als estudis. No tothom disposa de la mateixa facilitat per memoritzar dades o el mateix nivell de concentració.

Finalment, cal recordar que la característica més rellevant d’un estudi realitzat amb enquestes és que només podem extreure conclusions en termes de correlacions, mai en termes causals.


Compartiu aquest projecte