Treballs premiats

Rol de l’a-sinucleïna en la patogènesi de la malaltia de Parkinson. Estudi de la influència de les formes d’a-sinucleïna mutada en els mecanismes de mort cel·lular en el Parkinson

Rol de l’a-sinucleïna en la patogènesi de la malaltia de Parkinson. Estudi de la influència de les formes d’a-sinucleïna mutada en els mecanismes de mort cel·lular en el Parkinson

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas, Vilanova i la Geltrú
Autora: Paula Caballero Roca
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Maria José Hellín Méndez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius estipulats abans d’inicial la recerca per tal d’assolir les meves expectatives han estat:

Objectius teòrics:

– Realitzar una recerca a nivell teòric sobre la malaltia de Parkinson, abordant els seus orígens, les seves causes i les seves característiques principals.

– Aprofundir en les causes de la patologia, estudiant possibles factors que puguin contribuir al seu desenvolupament.

– Focalitzar la recerca en l’estudi dels factors que influeixen i/o provoquen la mort de les neurones dopaminèrgiques en la malaltia, com a part principal del treball.

– Conèixer els diferents projectes de recerca i línies d’investigació actuals en l’estudi de la patologia, així com els darrers avenços en aquest camp.

Objectius pràctics

– Com a part pràctica del treball, realitzar una experiència de laboratori a les instal·lacions del VHIR, per observar i comparar les neurones dopaminèrgiques d’un cervell de ratolí sa i d’un afectat, per contrastar-ho amb la informació teòrica.

– Aprofitar la pràctica de laboratori per acostar-me i establir contacte físic amb el món de la recerca, els seus mètodes, el seu instrumental i les seves instal·lacions.

Metodologia

La recerca va partir d’allò més general per acabar centrant-se en quelcom més concret.

Primerament, vaig buscar informació introductòria al tema per conèixer els aspectes cientificomèdics que fonamenten la malaltia de Parkinson i  poder començar a pensar en la hipòtesi que conduiria la investigació.

Partint de la informació inicial, vaig decidir que definitivament centraria la recerca en l’estudi de la mort de les neurones dopaminèrgiques i la seva relació amb l’¿-sinucleïna i vaig començar a elaborar els primers apartats del treball.

Un cop redactada aquesta primera part, amb dades extretes fonamentalment de pàgines web, vaig començar a centrar-me pròpiament en el cos del treball. Per tal d’incorporar informació actualitzada, vaig ampliar les meves fonts de recerca a articles i altres publicacions de caire científic. A més, vaig tenir l’oportunitat de comptar amb la col·laboració d’investigadors del VHIR per elaborar la meva part pràctica.

Al llarg de l’estiu vaig anar recopilant i redactant tota aquesta informació i a principis de setembre vaig realitzar la pràctica, que va consistir en dos dies al laboratori i una posterior anàlisi dels resultats.

Finalment, només em calia casar-ho tot perquè els diferents aspectes estudiats confluïssin en una resposta a la meva hipòtesi inicial.

Conclusions

Havent finalitzat el treball, puc dir que el concloc donant compliment als objectius que em vaig proposar inicialment i validant la meva hipòtesi.

Puc afirmar, en primer lloc, que la malaltia de Parkinson no és un trastorn motor, sinó neuronal,  l’aparició del qual no es pot concebre tenint en compte únicament un factor, sinó que és la confluència de múltiples situacions extraordinàries el que deriva en alteracions patològiques.

En el cas del Parkinson, aquestes alteracions són desencadenades, principalment, per l’acció de la proteïna ¿-sinucleïna i les elevades concentracions de calci intracel·lular. Aquesta proteïna muta i es plega anòmalament fent incrementar la concentració de calci citosòlic que, paral·lelament, propicia la toxicitat de la proteïna. Per tant, el descontrol d’ambdós factors immergeix la neurona en un cercle viciós que desemboca en la mort cel·lular i, conseqüentment, en la neurodegeneració.

Paral·lelament, la recerca m’ha permès constatar la importància de la investigació en el món de la ciència, com a eina de treball indispensable. El fet d’haver pogut disposar d’informació actualitzada i d’haver tingut el plaer de col·laborar amb professionals del VHIR, m’ha brindat l’oportunitat de conèixer de ben a prop els avenços d’avantguarda en l’àmbit d’estudi de la patologia de Parkinson.