Treballs premiats

Sense tu sí sóc algú

Sense tu sí sóc algú

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut El Castell, Esparreguera
Autora: Ariadna Xairó Núñez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Rosa Maria Gramunt Mora


Compartiu aquest projecte

Objectius

– Analitzar els diferents elements que envolten i ajuden a legitimar la violència de gènere entre adolescents.

– Comprovar la presència i grau d’acceptació dels mites de l’amor romàntic  entre nois i noies de 3r d’ESO.

– Extreure quins són els principals prejudicis sobre la violència de gènere entre el grup d’adolescents objecte d’estudi i diagnosticar el grau de sexisme.

– Identificar la diferència de mites i prejudicis entre nois i noies enquestats.

– Analitzar el grau de coneixement i confiança que té l’alumnat sobre els recursos que té al seu entorn sobre la violència de gènere.

– Orientar sobre recursos i suports socials que tenim al nostre entorn per afrontar situacions de violència de gènere.

– Implementar la tutoria  ‘ Sense tú, Sí sóc algú’ com a eina de detecció de situacions abusives entre parelles adolescents.

– Oferir activitats de  tutoria per a l’alumnat de 3r ESO  que ajudin a la reflexió sobre la socialització de gènere i a desmitificar els estereotips.

–  Contribuir a donar exemples de treball  a l’aula per a desenvolupament afectiu i sexual de l’alumnat adolescent tenint en compte la diversitat d’identitats afectives i sexuals que tenim entre companys i companyes de l’INS.

Metodologia

Es va realitzar una recerca exhaustiva bibliogràfica per tal d’obtenir una base teòrica sòlida i així, afrontar el tema amb la màxima evidència. Es va seleccionar aquella informació que s’adaptava millor a l’objectiu del treball i reforçava la hipòtesi principal.

Seguint la finalitat de l’estudi, es va dissenyar  un  procediment experimental en forma d’enquesta a 103 adolescents del nostre centre, 49 nois i 54 noies, de 3r ESO. Una mostra significativa per poder extrapolar els resultats a la població adolescent de les mateixes característiques.

Aquest qüestionari  es va elaborar mitjançant la tutoria titulada : La violència de gènere entre adolescents .’ Sense tu, sí sóc algú’. Un estudi de l’entorn, en què s’especifica com a objectiu de la sessió: detectar els mites d’amor romàntic , els prejudicis de violència de gènere així com a les possibles conductes de risc en les seves primeres relacions sentimentals entre l’alumnat.

Aquesta tutoria la va dur a terme el tutor o tutora de cada curs de 3r d’ESO durant el mes de maig del curs passat, 16/17 i es van recollir les dades de les enquestes al mes de juny. Amb els resultats registrats en taules, es van elaborar gràfics per a la comparativa de respostes entre nois i noies i les seves posteriors conclusions.

A més, es van entrevistar diverses professionals sobre el tema que treballen en l’abordatge de la violència de gènere per reforçar la validesa del treball.

Conclusions

Les respostes demostren certa interiorització de mites i prejudicis que poden banalitzar situacions abusives i justificar-les.

Malgrat que els resultats són força positius en quant a les relacions de parella s’entreveuen alguns ítems que poden ser preocupants i que porten a la reflexió de seguir treballant per eliminar qualsevol comportament violent o abusiu.

S’han de generar mecanismes d’autoprotecció per reduir la vulnerabilitat dels i les joves davant del creixent control exercit per la parella a través de l’ús de la tecnologia i xarxes socials.

Un 70% de les noies de l’enquesta desconeixen que a Esparreguera hi ha llocs on poden ajudar i assessorar sobre el tema de la violència de gènere.

El treball de tallers i activitats pedagògiques sobre la violència de gènere estan ajudant a desfer mites i prejudicis.

És bàsic detectar precoçment la violència entre les parelles adolescents ja que és a l’adolescència on s’aprenen les pautes d’interacció que després es consoliden a la vida adulta.

El Pacte d’Estat contra la violència masclista de setembre de 2017, inclou tasques per prevenir la violència masclista des de les escoles, amb protocols als centres educatius de detecció del maltractament.