Treballs premiats

Una espècie nova de poliquet a Madagascar

Una espècie nova de poliquet a Madagascar

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut S’Agulla, Blanes

Autor: Jan Queldra Boix

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: María José Tarancón Cañas


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal del treball és determinar si unes mostres de cuc -semblants a les del gènere Alitta- trobades a les costes de Madagascar són una especie nova, mitjançant un estudi morfològic i genètic. Es tracta, doncs, de resoldre la hipotesi ‘Potser el poliquet trobat a Madagascar és un espècie nova’

També ho és assolir tot un conjunt de coneixements teòrics i pràctics sobre com es treballa en un laboratori d’investigació per determinar una espècie.

 

 

Metodologia

La metodologia d’aquest treball s’ha basat en la recerca d’informació, la realització de proves biològiques amb les mostres del cuc i la comparació dels seus resultats finals amb espècies semblants. Gràcies als articles que m’havia recomanat l’investigador Daniel Martin i la informació necessària extreta d’Internet i de llibres relacionats amb el món animal he pogut realitzar el marc teòric. En el Centre d’Estudis Avançats de Blanes – CSIC he pogut realitzar l’estudi genètic i morfològic del cuc amb l’ajut dels tècnics de laboratori i sempre dirigit pel Dr. Daniel Martín.

Conclusions

L’objectiu principal del treball s’ha pogut assolir amb claredat. Amb l’anàlisi morfològic de les mostres, l’ajut de l’investigador Daniel Martín i els tècnics del CEAB que m’han ajudat en l’estudi genètic hem arribat a concloure que els exemplars del poliquet que s’havia trobat a Madagascar es consideren una espècie nova dins del gènere Alitta. Per tant, la meva hipòtesi ha sigut verificada.

L’anàlisi morfològic indica que el cuc de Madagascar estudiat es pot diferenciar clarament de les espècies del gènere Alitta més properes ja que hi ha diferències importants en el número de paràgnats de la faringe i en les longituds dels cirres i de les lígules dels parapodis.

L’anàlisi genètic permet confirmar que la  hipòtesi inicial era correcta. Les raons genètiques són que hi ha una diferència genètica amb les espècies del gènere Alitta molt superior al 6% -concretament, al voltant del 20 %, i que l’arbre filogenètic situa les mostres com una espècie nova, compartint un ancestre amb les espècies Alitta succinea i Alitta acutifolia.