Treballs premiats

Virus viatgers

Virus viatgers

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2015

Centre: Col·legi Vedruna Gràcia, Barcelona
Autora: Andrea Daniel Calveras
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Albert Cervera Rucabado

 

Objectius:

En el plantejament d’aquest treball de recerca em vaig proposar els següents objectius:

  • Estudiar a fons què és un virus i els tipus que hi ha.
  • Conèixer la relació que hi ha entre l’emergència o re-emergència de les malalties víriques i altres factors.
  • Aprendre la metodologia d’estudi genètic d’un virus.
  • Adquirir experiència en el mètode científic de treball, així com aprendre a organitzar-me bé la feina.
  • Participar en un equip de recerca internacional.
  • Iniciar-me en el treball de laboratori molecular, conèixer els aparells i les manipulacions més importants.
  • Extreure conclusions que poguessin ser aplicades per millorar alguna cosa del meu entorn.

 

Metodologia:

La metodologia que he seguit s’inicia amb una àmplia recerca bibliogràfica per adquirir el coneixement tant sobre els virus i les malalties que provoquen, com sobre les principals tècniques emprades en un laboratori de recerca. Seguidament, em vaig proposar estudiar el concepte d’emergència. Finalment, vaig poder aplicar tots aquests coneixements obtinguts al desenvolupament de la part pràctica del treball: creació de mapes sobre el model d’expansió de malalties emergents; seguiment de l’epidèmia de l’Ebola coincidint amb el desenvolupament del treball com exemple de malaltia vírica emergent, entre d’altres; recerca biomèdica del flavivirus (família de virus del West Nile) a través de l’estudi genètic dels animals que estan infectats i buscar aplicacions útils per al tractament d’aquestes malalties.

 

Conclusions:

A banda dels coneixements que he obtingut tant sobre els virus i les malalties emergents, com sobre les principals tècniques emprades en un laboratori de recerca, en finalitzar el treball he estat capaç de proposar algunes solucions pel problema de l’emergència de les malalties. Si es vol tractar una malaltia únicament a partir d’un malalt que s’ha infectat de forma local serà impossible eradicar el virus. A més, també ens serà difícil determinar les causes, el focus d’aparició i la seva propagació. Per tant, crec que aquestes malalties s’han de tractar de forma global i no pas local, ja que són malalties que només s’entenen a nivell mundial. Per altra banda, crec que s’han d’estudiar els virus i les malalties que causen, conèixer quins en són els vectors i reservoris i prendre mesures de protecció. En el cas que el brot de la malaltia ja s’hagi produït, es pot limitar la seva expansió controlant el comerç i el moviment de persones i animals i, en cas de necessitat, posat en quarantena grups d’infectats amb el degut control mèdic. També és important mantenir a la població informada tant perquè estigui preparada davant el virus com per eliminar falses creences.


Compartiu aquest projecte